س02202018

Last updateس, 03 ژانویه 2017 1pm

صفحه اصلی سرگرمی سرگرمی اس ام اس اس ام اس موضوعی اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 8

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 8

آنچه باعث می شود انسان آرامش درونی نداشته باشیم محدود کردن خودمان است

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 63

زندگی گل سرخی است که گلبرگهایش خیالی و خارهایش واقعی است

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 30

دوستان آزموده شده را با قفل های فولادی به قلب و جان خود ببندید

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 32

هر چه انسان ها را بیشتر می شناسم سگ ها را بیشتر ستایش می کنم

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 56

اکثر ما نه بخاطر یافتن فردی کامل بلکه بخاطر کامل دیدن یک فرد ناکامل عاشق می شویم

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 49

هر چه روح به خدا نزدیک تر باشد آشفتگی اش کمتر است؛ زیرا نزدیک ترین نقطه به مرکز دایره کمترین تکان را دارد

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 79

این روزها به جای شرافت از بعضی انسان ها فقط شر و آفت می بینی

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 87

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند که خیال می کند دیگران را فریب داده

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 68

میخواهی قضاوتم کنی کفشهایم را بپوش راهم را قدم بزن و دردهایم را بکش

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 91

ی وقتایی ی کارایی یا ی چیزایی هس؛ با این ک میدونی شدنی نیس یا نخواهد شد یا نخواهد کرد؛ اما ته دلت خودتو گول میزنی ب امید اینکه اونی ک دلت میخواد اتفاق بیفته خریت ک میگن ینی همین

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 48

شکست یا پیروزی مهم نیست مهم خود انسان است که بعد از انجام کار دلش راضی باشد

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 7

اس ام اس حکیمانه، فلسفی و زیبا - سری 7

خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند ولی نمی دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش و خوشبختی نمی رسند